Φωτογραφίες: Ιόλη

Παρακάτω παραθέτουμε μερικές φωτογραφίες από την Μονάδα Φροντίδας “Ιόλη”: